نماد گکیش

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
428 :EPS 113.72 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.50
خریدار فروشنده
8 4
0 0
online
توریستی ورفاهی آبادگران کیش (گکیش)
آخرین قیمت 47,005
قیمت پایانی 48,673
قیمت میانگین 47,005
47,005
48,963
51,411
47,005
48,673
47,005 (%)
47,005 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14
بیشتر