نماد گکیشح

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.56
خریدار فروشنده
45 70
0 0
online
ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش (گکیشح)
آخرین قیمت 32,145
قیمت پایانی 32,147
قیمت میانگین 32,146
32,145
32,801
33,785
32,145
32,147
32,801 (%)
32,145 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17
بیشتر