نماد کیان

خروج پول حقیقی: 19.27 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.58
خریدار فروشنده
381 515
7 6
online
صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان)
آخرین قیمت 27,941
قیمت پایانی 27,940
قیمت میانگین 27,940
26,811
27,928
30,720
27,941
27,940
27,943 (%)
27,930 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر