نماد کفرآور

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
599 :EPS 39.52 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.07
خریدار فروشنده
15 1
0 0
online
فرآورده های سیمان شرق (کفرآور)
آخرین قیمت 23,204
قیمت پایانی 23,670
قیمت میانگین 23,204
23,204
23,677
24,387
23,204
23,670
23,204 (%)
23,204 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر