نماد کخاکح

ورود پول حقیقی: 1.48 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
20 0
0 1
online
ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ (کخاکح)
آخرین قیمت 38,020
قیمت پایانی 38,020
قیمت میانگین 38,020
36,500
38,020
42,580
38,020
38,020
38,020 (%)
38,020 (%)
1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14
بیشتر