نماد کباده

1,206 :EPS 7.26 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 7.00
خریدار فروشنده
1 2
0 0
online
تولید خاک نسوزاستقلال آباده (کباده)
آخرین قیمت 9,191
قیمت پایانی 8,755
قیمت میانگین 9,013
8,580
8,755
9,017
9,191
8,755
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08
بیشتر