نماد پلوله

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
1,036 :EPS 28.54 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.59
خریدار فروشنده
17 27
0 0
online
گازلوله‌ (پلوله)
آخرین قیمت 29,889
قیمت پایانی 29,572
قیمت میانگین 29,889
28,439
29,019
29,889
29,889
29,572
29,889 (%)
29,889 (%)
1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08 1400-02-07
بیشتر