نماد پشاهن

1,268 :EPS 5.82 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
تولیدی پلاستیک‌ شاهین (پشاهن)
آخرین قیمت 7,597
قیمت پایانی 7,376
7,229
7,376
7,597
7,597
7,376
0 (%)
0 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14
بیشتر