نماد پترولح

ورود پول حقیقی: 17.96 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
321 0
2 1
online
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترولح)
آخرین قیمت 7,950
قیمت پایانی 7,670
قیمت میانگین 7,671
6,820
7,100
7,950
7,950
7,670
7,950 (%)
7,500 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17
بیشتر