نماد پالایش

ورود پول حقیقی: 1.23 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
12,957 12,897
7 3
online
صندوق پالایشی یکم-سهام (پالایش)
آخرین قیمت 76,500
قیمت پایانی 75,840
قیمت میانگین 75,836
69,070
71,940
79,130
76,500
75,840
77,900 (%)
74,110 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر