نماد پارتا

ورود پول حقیقی: 216.26 میلیون تومان
1,698 :EPS 17.7 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 14.69
خریدار فروشنده
4 16
0 1
online
مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر (پارتا)
آخرین قیمت 30,843
قیمت پایانی 30,049
قیمت میانگین 30,843
29,347
29,945
30,843
30,843
30,049
30,843 (%)
30,843 (%)
1400-02-18 1400-02-15
بیشتر