نماد وکادو

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
332 :EPS 52.86 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.08
خریدار فروشنده
12 1
0 0
online
تکادو (وکادو)
آخرین قیمت 17,200
قیمت پایانی 17,548
قیمت میانگین 17,200
17,200
17,551
18,077
17,200
17,548
17,200 (%)
17,200 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17
بیشتر