نماد وهنر

خروج پول حقیقی: 134.15 میلیون تومان
385 :EPS 21.91 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.04
خریدار فروشنده
14 3
3 0
online
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
آخرین قیمت 8,281
قیمت پایانی 8,435
قیمت میانگین 8,281
8,281
8,449
8,702
8,281
8,435
8,281 (%)
8,281 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22
بیشتر