نماد ومشان

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
537 :EPS 134.54 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.63
خریدار فروشنده
67 42
0 0
online
س. فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)
آخرین قیمت 71,213
قیمت پایانی 72,248
قیمت میانگین 71,213
71,213
72,666
74,845
71,213
72,248
71,213 (%)
71,213 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر