نماد ولقمان

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
سرمایه گذاری لقمان (ولقمان)
آخرین قیمت 5,555
قیمت پایانی 5,500
قیمت میانگین 5,555
5,445
5,500
5,555
5,555
5,500
5,555 (%)
5,555 (%)
1400-02-13 1400-02-06 1400-01-30 1400-01-23 1400-01-16
بیشتر