نماد ولراز

-52 :EPS -1,078.4 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.19
خریدار فروشنده
5 1
0 0
online
لیزینگ رازی (ولراز)
آخرین قیمت 53,877
قیمت پایانی 56,077
قیمت میانگین 57,970
54,956
56,077
57,759
53,877
56,077
0 (%)
0 (%)
1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-16 1400-01-10
بیشتر