نماد ولانا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
561 :EPS 70.42 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.76
خریدار فروشنده
524 398
0 0
online
شرکت لیزینگ آریا دانا (ولانا)
آخرین قیمت 40,010
قیمت پایانی 39,505
قیمت میانگین 39,505
38,078
39,664
41,647
40,010
39,505
40,800 (%)
38,100 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر