نماد وشهر

خروج پول حقیقی: 2.91 میلیارد تومان
-2,102 :EPS -2.58 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.55
خریدار فروشنده
477 383
3 0
online
بانک شهر (وشهر)
آخرین قیمت 5,499
قیمت پایانی 5,428
قیمت میانگین 5,427
5,304
5,524
5,744
5,499
5,428
5,730 (%)
5,304 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر