نماد وسین

خروج پول حقیقی: 1.05 میلیارد تومان
3,628 :EPS 3.72 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.57
خریدار فروشنده
174 149
4 1
online
بیمه سینا (وسین)
آخرین قیمت 13,491
قیمت پایانی 13,494
قیمت میانگین 13,494
13,491
13,766
14,178
13,491
13,494
13,760 (%)
13,491 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر