نماد وسپهر

خروج پول حقیقی: 27.41 میلیارد تومان
1,236 :EPS 8.17 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.57
خریدار فروشنده
321 9,787
1 9
online
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر)
آخرین قیمت 10,100
قیمت پایانی 10,100
قیمت میانگین 10,100
9,797
10,100
10,706
10,100
10,100
10,101 (%)
10,100 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر