نماد وسپهر

خروج پول حقیقی: 6.62 میلیارد تومان
1,172 :EPS 7.76 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.15
خریدار فروشنده
244 2,742
1 2
online
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر)
آخرین قیمت 9,095
قیمت پایانی 9,094
قیمت میانگین 9,094
8,641
9,095
9,549
9,095
9,094
9,095 (%)
9,094 (%)
1400-03-30 1400-03-29
18:46
1400-03-26 1400-03-25
07:10
بیشتر