نماد وسناح

ورود پول حقیقی: 7.18 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
1 0
1 1
online
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسناح)
آخرین قیمت 11,934
قیمت پایانی 11,970
قیمت میانگین 11,969
11,934
12,431
13,176
11,934
11,970
12,500 (%)
11,934 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر