نماد وسبحان

503 :EPS 5.63 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.04
خریدار فروشنده
15 25
1 1
online
سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)
آخرین قیمت 2,762
قیمت پایانی 2,830
قیمت میانگین 3,201
2,746
2,830
2,999
2,762
2,830
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر