نماد وزمین

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
-14,267 :EPS -0.96 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.50
خریدار فروشنده
2 1
0 0
online
بانک ایران زمین (وزمین)
آخرین قیمت 13,451
قیمت پایانی 13,725
قیمت میانگین 13,451
13,451
13,725
13,999
13,451
13,725
13,451 (%)
13,451 (%)
1400-01-24 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-14 1400-01-11 1400-01-10 1400-01-07 1399-12-27
بیشتر