نماد وخارزمح

ورود پول حقیقی: 1.56 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 7.81
خریدار فروشنده
480 2,937
0 5
online
ح.سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزمح)
آخرین قیمت 3,960
قیمت پایانی 3,960
قیمت میانگین 3,964
3,650
3,800
4,250
3,960
3,960
4,050 (%)
3,850 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22
بیشتر