نماد وثوق

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
570 :EPS 32.98 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.11
خریدار فروشنده
45 5
0 0
online
سرمایه گذاری وثوق امین (وثوق)
آخرین قیمت 18,381
قیمت پایانی 18,796
قیمت میانگین 18,381
18,381
19,146
20,103
18,381
18,796
18,381 (%)
18,381 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر