نماد وثنو

ورود پول حقیقی: 6.73 میلیون تومان
1,166 :EPS 5 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.20
خریدار فروشنده
227 272
0 1
online
سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)
آخرین قیمت 5,948
قیمت پایانی 5,832
قیمت میانگین 5,832
5,705
6,005
6,305
5,948
5,832
6,110 (%)
5,710 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر