نماد وتعاون

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
300 :EPS 21.09 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.23
خریدار فروشنده
13 3
0 0
online
بیمه تعاون (وتعاون)
آخرین قیمت 6,204
قیمت پایانی 6,326
قیمت میانگین 6,204
6,204
6,330
6,519
6,204
6,326
6,204 (%)
6,204 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16
بیشتر