نماد واحیا

ورود پول حقیقی: 7.58 میلیارد تومان
4,974 :EPS 29.54 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.27
خریدار فروشنده
426 367
11 4
online
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)
آخرین قیمت 146,851
قیمت پایانی 146,917
قیمت میانگین 146,917
144,431
150,448
157,970
146,851
146,917
151,000 (%)
144,431 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر