نماد واحصا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
927 :EPS 78.51 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 2.00
خریدار فروشنده
1 2
0 0
online
احیاء صنایع خراسان (واحصا)
آخرین قیمت 71,331
قیمت پایانی 72,783
قیمت میانگین 71,331
71,331
72,786
74,969
71,331
72,783
71,331 (%)
71,331 (%)
1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14 1400-01-10 1400-01-08 1400-01-07
بیشتر