نماد نیرو

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
318 :EPS 169.59 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.33
خریدار فروشنده
3 1
0 0
online
نیرو سرمایه (نیرو)
آخرین قیمت 52,854
قیمت پایانی 53,930
قیمت میانگین 52,854
52,854
53,932
55,549
52,854
53,930
52,854 (%)
52,854 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر