نماد معیار

ورود پول حقیقی: 853.86 میلیون تومان
-80 :EPS -711.55 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.52
خریدار فروشنده
635 312
0 1
online
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار)
آخرین قیمت 57,144
قیمت پایانی 56,924
قیمت میانگین 56,923
54,371
55,480
57,144
57,144
56,924
57,144 (%)
54,385 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر