نماد قشرین

ورود پول حقیقی: 4.19 میلیون تومان
34 :EPS 343.47 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.47
خریدار فروشنده
4 0
0 1
online
قند شیرین خراسان (قشرین)
آخرین قیمت 11,446
قیمت پایانی 11,678
قیمت میانگین 11,446
11,446
11,679
12,029
11,446
11,678
11,446 (%)
11,446 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر