نماد قجام

قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.11
خریدار فروشنده
2 1
0 0
online
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ (قجام)
آخرین قیمت 15,817
قیمت پایانی 16,138
قیمت میانگین 16,517
15,816
16,138
16,460
15,817
16,138
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر