نماد قجامح

ورود پول حقیقی: 12.80 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.96
خریدار فروشنده
172 164
0 1
online
ح.فرآورده غذایی وقندتربت‌جام (قجامح)
آخرین قیمت 5,900
قیمت پایانی 5,906
قیمت میانگین 5,906
5,709
5,825
5,941
5,900
5,906
5,941 (%)
5,830 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر