نماد فردا

ورود پول حقیقی: 11.61 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 23.54
خریدار فروشنده
37 17
2 2
online
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا)
آخرین قیمت 10,647
قیمت پایانی 10,647
قیمت میانگین 10,647
10,205
10,630
11,693
10,647
10,647
10,648 (%)
10,646 (%)
1400-02-18 1400-02-15
بیشتر