نماد فبیرا

خروج پول حقیقی: 30.43 میلیون تومان
-64 :EPS -48.5 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.04
خریدار فروشنده
6 1
1 0
online
بسته‌ بندی‌ ایران‌ (فبیرا)
آخرین قیمت 3,043
قیمت پایانی 3,104
قیمت میانگین 3,043
3,043
3,105
3,198
3,043
3,104
3,043 (%)
3,043 (%)
1400-01-24 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17
بیشتر