نماد غیوان

-473 :EPS -32.45 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
کیوان (غیوان)
آخرین قیمت 15,657
قیمت پایانی 15,350
15,197
15,350
15,503
15,657
15,350
0 (%)
0 (%)
1400-01-18 1400-01-17 1400-01-14 1400-01-07 1399-12-24 1399-12-18 1399-12-17 1399-12-16
بیشتر