نماد طخود2008

قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
2 2
0 0
online
اختیارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008)
آخرین قیمت 1,000
قیمت پایانی 1,057
1
1,057
100,000
1,000
1,057
0 (%)
0 (%)
1400-01-21 1400-01-18
بیشتر