نماد طخود2007

قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
4 2
0 0
online
اختیارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007)
آخرین قیمت 525
قیمت پایانی 553
قیمت میانگین 344,500
1
553
100,000
525
553
0 (%)
0 (%)
1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-11
بیشتر