نماد طخود2006

قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
اختیارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006)
آخرین قیمت 190
قیمت پایانی 190
قیمت میانگین 50,000
1
190
100,000
190
190
0 (%)
0 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-14
بیشتر