نماد ضپنا2000

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.50
خریدار فروشنده
2 1
0 0
online
اختیارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000)
آخرین قیمت 7,888
قیمت پایانی 7,832
قیمت میانگین 7,832,500
1
6,167
100,000
7,888
7,832
7,888 (%)
7,777 (%)
1400-01-18 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14 1400-01-11 1400-01-10 1400-01-08 1400-01-07
بیشتر