نماد ضملت3004

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.70
خریدار فروشنده
10 7
0 0
online
اختیارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004)
آخرین قیمت 333
قیمت پایانی 331
قیمت میانگین 330,748
1
288
100,000
333
331
350 (%)
289 (%)
1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر