نماد ضملت3003

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.73
خریدار فروشنده
11 8
0 0
online
اختیارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003)
آخرین قیمت 590
قیمت پایانی 536
قیمت میانگین 536,356
1
381
100,000
590
536
590 (%)
500 (%)
1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر