نماد ضمخا7067

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
اختیارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067)
آخرین قیمت 1,001
قیمت پایانی 1,001
قیمت میانگین 1,001,000
1
1,001
100,000
1,001
1,001
1,001 (%)
1,001 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-11 1400-01-10 1400-01-08 1400-01-07 1399-12-27 1399-12-26
بیشتر