نماد ضفار3010

قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
1 0
0 1
online
اختیارخ فارس-7000-1400/03/05 (ضفار3010)
آخرین قیمت 3,100
قیمت پایانی 3,100
1
3,100
100,000
3,100
3,100
0 (%)
0 (%)
1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14 1400-01-11 1400-01-10 1400-01-08 1400-01-07
بیشتر