نماد ضشنا2004

خروج پول حقیقی: 2.28 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.47
خریدار فروشنده
14 7
1 0
online
اختیارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004)
آخرین قیمت 200
قیمت پایانی 228
قیمت میانگین 227,745
1
178
100,000
200
228
270 (%)
181 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22
بیشتر