نماد ضسپا3003

ورود پول حقیقی: 0.55 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.97
خریدار فروشنده
50 48
0 1
online
اختیارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003)
آخرین قیمت 49
قیمت پایانی 55
قیمت میانگین 54,998
1
78
100,000
49
55
80 (%)
47 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر