نماد ضخوز2012

خروج پول حقیقی: 41.26 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.70
خریدار فروشنده
11 9
1 0
online
اختیارخ فخوز-10000-1400/02/15 (ضخوز2012)
آخرین قیمت 4,320
قیمت پایانی 4,210
قیمت میانگین 4,209,959
1
4,086
100,000
4,320
4,210
4,500 (%)
3,002 (%)
1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12
بیشتر