نماد ضخود2006

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.75
خریدار فروشنده
104 78
0 0
online
اختیارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006)
آخرین قیمت 73
قیمت پایانی 81
قیمت میانگین 80,844
1
73
100,000
73
81
98 (%)
70 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر