نماد شکف

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
-4,303 :EPS -24.67 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.75
خریدار فروشنده
4 3
0 0
online
کف (شکف)
آخرین قیمت 101,946
قیمت پایانی 106,138
قیمت میانگین 101,946
101,946
106,193
110,440
101,946
106,138
101,946 (%)
101,946 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر